Rodzaj podmiotu
Organizacja pozarządowa
Subregion
SUBREGION 2
Lokalizacja
Ciechocinek
Adres
ul. G. Narutowicza 41, 87-720 Ciechocinek
Branża
Dom i ogród Handel i pozostałe usługi Usługi dla firm, organizacji i administracji publicznej
NIP
8911635776
REGON
520160400
Opis działalności

Przedsiębiorstwo społeczne Pracownia ZaDrzewem proponuje Państwu współpracę w zakresie świadczonych usług:

Usługi związane z zarządzaniem ryzykiem w otoczeniu drzew:
- inwentaryzacja dendrologiczna
- inspekcja drzew - ocena podstawowa
- prace na drzewach - w partnerstwie z firmami świadczącymi usługi arborystyczne z użyciem technik linowych lub podnośników
- nadzór dendrologiczny

Usługi związane z ochroną drzew i krzewów w procesie inwestycyjnym:
- inwentaryzacja dendrologiczna
- operat dendrologiczny
- projekt ochrony zieleni
- nadzór dendrologiczny w procesie inwestycyjnym

Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni:
- inwentaryzacja zieleni istniejącej
- projekty zieleni
- dobór gatunków z uwzględnieniem zmian klimatycznych
- nadzór autorski nad realizacją projektu

Do wykonywania proponowanych w ramach współpracy usług, posiadamy niezbędne kwalifikacje, potwierdzone stosownymi dyplomami i certyfikatami. Pracujemy w oparciu o najnowsze standardy i wytyczne dla oceniających drzewa oraz inspektorów nadzoru dendrologicznego w procesie inwestycyjnym.

Inwentaryzacja dendrologiczna - zebranie informacji o drzewach i krzewach oraz ich parametrach.

Inwentaryzacja może obejmować:
- rozpoznawanie gatunków, ewentualnie odmian roślin
- pomiary dendrometryczne, tj. średnica/obwód, wysokość drzewa, wysokość korony, wysokość pnia, zasięg korony, powierzchnia i wysokość krzewu lub grupy krzewów
- znakowanie drzew etykietami identyfikacyjnymi (tzw. arbotagi)
- ustalenie lokalizacji i naniesienie na mapę

Inwentaryzacja dendrologiczna opracowywana na potrzeby ochrony drzew w procesie inwestycyjnym oprócz podstawowych, danych zawiera również informacje o:
- średnicy pnia (dla drzew o obwodzie ponad 200 cm)
- średnicy korony drzewa/powierzchni pokrytej krzewami
- wielkości strefy ochrony drzew i krzewów
- drzewach i krzewach cennych
- drzewach i krzewach o krótkotrwałej perspektywie zachowania
- kwalifikowanych do wycinki ze względu na ewidentne zagrożenie upadkiem bądź złamaniem
- drzewach wymagających inspekcji

Inspekcja drzew - jest podstawową oceną polegającą na sensorycznej ocenie całego drzewa i jego otoczenia z poziomu gruntu. Ocenia się wszystkie części drzewa, tj. podstawa pnia, pień i jego rozwidlenia, konary, gałęzie, pędy i liście. Celem zebrania jak największej liczby informacji o drzewie, prowadzone przez nas inspekcje rozszerzamy o badanie pnia młotkiem diagnostycznym, ocenę stanu korzeni szkieletowych z użyciem sondy arborystycznej oraz inspekcję górnych partii korony drzewa z pomocą lornetki.W trakcie inspekcji, identyfikacji sensorycznej i ocenie podlegają cechy diagnostyczne, mogące świadczyć o uszkodzeniu, rozkładzie drewna lub stanie siedliska drzewa.

Zakres inspekcji drzew:
- stopień użytkowania otoczenia
- faza rozwoju
- witalność (wg skali Roloffa)
- kondycja
- stabilność
- perspektywa utrzymania
- ocena poszczególnych cech diagnostycznych

Inspekcja drzew to podstawowa (w większości przypadków wystarczająca) metoda oceny, stosowana w zarządzaniu ryzykiem w otoczeniu drzew.

Wyniki inspekcji pozwalają na wskazanie drzew:
- niewymagających żadnej interwencji
- dla których konieczna jest ocena specjalistyczna (przy użyciu zaawansowanego sprzętu, tj. tomograf soniczny, rezystograf lub zestaw do testu obciążeniowego)
- wymagających przeprowadzenia zaleconych zabiegów  (np. wiązania w koronie, poprawa warunków siedliskowych czy wykonania cięć)
- do usunięcia

Operat dendrologiczny - jest rozszerzeniem inwentaryzacji dendrologicznej, daje wskazania do gospodarowania drzewami i krzewami, odnosi się do planowanych działań inwestycyjnych w oparciu o dokumentację projektową na etapie koncepcji zagospodarowania terenu.

Dokument ten opracowuje się w celu zachowania w jak najlepszej kondycji drzew i krzewów znajdujących się na terenie inwestycji oraz sąsiadujących z tym terenem. W trakcie opracowywania operatu dendrologicznego poddaje się analizie możliwe kolizje z zielenią wysoką podczas realizacji inwestycji. Na tej podstawie opracowuje się wytyczne pozwalające na zminimalizowanie negatywnego oddziaływania na drzewa i krzewy podczas prac budowlanych.

Projekt Ochrony Zieleni: dokument zawierający zestaw działań zabezpieczających przed uszkodzeniem lub zniszczeniem roślin rosnących na terenie i w zasięgu inwestycji.

Projekt wskazuje zalecenia do stosowania w czasie realizacji prac budowlanych, w szczególności:
- sposób postępowania z drzewami i krzewami w trakcie trwania przedsięwzięcia
- wytyczne dotyczące zabezpieczenia roślin, tj. sposób wygrodzenia i zasady ochrony systemu korzeniowego
- zalecenia techniczne w celu uniknięcia kolizji, np. wybór innej technologii wykonania robót
- ochrony siedlisk roślin – warunków glebowych i powietrzno-wodnych.

Zapraszamy do współpracy