Warto być przedsiębiorstwem społecznym! | Kujawsko-Pomorska Ekonomia Społeczna - ROPS w Toruniu

Informacje bieżące

Warto być przedsiębiorstwem społecznym!

„Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!” to program resortowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na lata 2023-2025, który umożliwia realizacje wsparcia finansowego na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej. Wcześniej Program realizowany był pod nazwą „Przedsiębiorstwo Społeczne +”.

O wsparcie w ramach Programu będą mogły ubiegać podmioty posiadające na dzień złożenia wniosku status przedsiębiorstwa społecznego (PS) tj. podmioty ekonomii społecznej, które uzyskały od wojewody decyzję o nadaniu statusu PS w związku ze spełnianiem ustawowych wymogów i widnieją w wykazie, o którym mowa w art. 19 ustawy o ekonomii społecznej, dostępnym tutaj.

Podmioty uprawnione do uzyskania wsparcia w Programie będą mogły skorzystać z następujących instrumentów finansowych:

Instrument 1 – Wsparcie zatrudnienia

  • W ramach tego instrumentu możliwe będzie uzyskanie dofinansowania do wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w PS.
  • Maksymalna wartość dofinansowania w odniesieniu do całego roku wynosi 72 000 zł.
  • Minimalna wartość dofinansowania w ramach wsparcia zatrudnienia wynosi 18 000  zł.

Instrument 2 – Wsparcie PS w realizowaniu usług społecznych

  • W ramach tego instrumentu możliwe będzie uzyskanie środków na pokrycie wydatków związanych z realizacją usług społecznych przez podmiot uprawniony, np. związanych z podnoszeniem kwalifikacji lub rozwijania kompetencji pracowników PS w zakresie usług społecznych. Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 30 000 zł. Minimalna wartość dofinansowania w ramach wsparcia PS w realizowaniu usług społecznych wynosi 10 000 zł.

Instrument 3 – Wsparcie bieżące

  • W ramach tego instrumentu możliwe będzie uzyskanie środków na pokrycie niezbędnych stałych kosztów administracyjnych. O wsparcie bieżące można wnioskować jedynie łącznie ze wsparciem w ramach Instrumentu 1 i/lub 2. Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 30 000 zł. Minimalna wartość dofinansowania w ramach wsparcia bieżącego wynosi 10 000 zł.

Instrument 4 – Wsparcie reintegracji

  • W ramach tego instrumentu możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na pokrycie kosztów reintegracji społecznej i zawodowej pracowników zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  • Maksymalna wartość dofinansowania w ramach wsparcia wynosi 36 000 zł. Minimalna wartość dofinansowania w ramach wsparcia reintegracji wynosi 12 000 zł.

Nabór wniosków zaplanowano na przełom czerwca i lipca 2024 roku. Szczegóły - tutaj.